This page uses so called "cookies" to improve its service (i.e. "tracking"). Learn more and opt out of tracking
I agree

Braeckmans, H., Paralegale Normen En Lex Mercatoria, 23 TvPr. 1986, at 1 et seq.

Title
Braeckmans, H., Paralegale Normen En Lex Mercatoria, 23 TvPr. 1986, at 1 et seq.
Content
55

De inhoud van de uit de arbitrale rechtspraak gegroeide lex mercatoria wordt door verscheidene auteurs aangeduid aan de band van enkele "basisregels" zoals: de uitvoering te goeder trouw (het is strijdig met de goede trouw, dat een Staat die prestaties heeft ontvangen, weigert daarvan de werkelijke waarde te betalen en voordeel haalt uit een devaluatie), de glicht tot samenwerking van partijen, het belang van de gebruiken, de zorgvuldigheidsplicht, de glicht tot geheimhouding, de verplichting de schade te beperken, de geldigheid van de goudclausule, de regel "pacta sunt servanda" die verkozen wordt, ook als hij in contradictie komt met de aanpassing van de overeenkomst op grond van de clausule "rebus sic stantibus", de glicht tot renegotiatie182.

182Goldman; B., o.c, J. Dr. Int., 1979, 491-497; Matray, L., o.c., Rev. Dr. Int. Comp., 1980, 301-317

Referring Principles
A project of CENTRAL, University of Cologne.